e-experts.gr - Spigen iPhone 6 Plus Case Leather Fit Midnight Blue (SGP11397)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Apple » iPhone 6 Plus / 6s Plus » Spigen iPhone 6 Plus Case Leather Fit Midnight Blue (SGP11397) » Spigen iPhone 6 Plus Case Leather Fit Midnight Blue (SGP11397)
[SGP11397]

Ç èÞêç Leather Fit ôçò Spigen åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá íá åöáñìüæåé ôÝëåéá óôï iPhone 6 Plus êáé íá ôï ðñïóôáôåýåé áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç ÷ùñßò íá ðñïóèÝôåé åðéðëÝïí üãêï óôç óõóêåõÞ óáò! ÊáôáóêåõáóìÝíç áðü óêëçñü ðïëõáíèñáêéêü ðëáóôéêü ìå åîùôåñéêÞ åðÝíäõóç áðü åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò óõíèåôéêü äÝñìá ðñïóôáôåýåé ôï iPhone 6 Plus áðü ãñáôæïõíéÝò, öèïñÝò, ðôþóåéò Þ ÷ôõðÞìáôá. ¸÷åé åóùôåñéêÞ åðÝíäõóç áðü ìéêñïÀíåò êáé 0.3mm áõîçìÝíï ÷åßëïò ðåñéììåôñéêÜ Ýôóé þóôå íá ðñïóôáôåõôåß ôï êéíçôü óáò óå ìßá ðôþóç ìå ôçí ìðñïóôéíÞ üøç óôï Ýäáöïò! Óáò åîáóöáëßæåé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôá âáóéêÜ ðëÞêôñá, ôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç êáé ôçí ðßóù êÜìåñá.

  • Óõìâáôüôçôá: Apple iPhone 6 Plus
  • ×ñþìá: ìðëå (midnight blue)

 

   


 19.90€ 
:
Spigen iPhone 6 Plus Case Leather Fit Midnight Blue (SGP11397)
Spigen iPhone 6 Plus Case Leather Fit Midnight Blue (SGP11397)Spigen iPhone 6 Plus Case Leather Fit Midnight Blue (SGP11397)Spigen iPhone 6 Plus Case Leather Fit Midnight Blue (SGP11397)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Spigen iPhone 6 Plus Case Leather Fit Midnight Blue (SGP11397)
Spigen iPhone 6 Plus/6s Plus Screen Protector Crystal (SGP11631)
Spigen iPhone 6 Plus/6s Plus Screen Protector Crystal (SGP11631)
7.89€
Buy 1 'Spigen iPhone 6 Plus/6s Plus Screen Protector Crystal (SGP11631)' now
Case-Mate iPhone 6 Plus / 6s Plus Screen Protector (CM031523)
Case-Mate iPhone 6 Plus / 6s Plus Screen Protector (CM031523)
7.50€
Buy 1 'Case-Mate iPhone 6 Plus / 6s Plus Screen Protector (CM031523)' now
XQISIT iPhone 6 Plus / 6s Plus Tough Screen Glass (18230)
XQISIT iPhone 6 Plus / 6s Plus Tough Screen Glass (18230)
9.90€
Buy 1 'XQISIT iPhone 6 Plus / 6s Plus Tough Screen Glass (18230)' now
Spigen iPhone 6 Plus/6s Plus Screen Protector GLAS.tR (SGP11634)
Spigen iPhone 6 Plus/6s Plus Screen Protector GLAS.tR (SGP11634)
16.90€
Buy 1 'Spigen iPhone 6 Plus/6s Plus Screen Protector GLAS.tR (SGP11634)' now
Griffin iPhone 7 / 6s / 6 Plus Survivor Tempered Glass (GB42955)
Griffin iPhone 7 / 6s / 6 Plus Survivor Tempered Glass (GB42955)
16.90€
Buy 1 'Griffin iPhone 7 / 6s / 6 Plus Survivor Tempered Glass (GB42955)' now
Spigen
Spigen
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Spigen iPhone 6 Plus Case Leather Fit Midnight Blue (SGP11397)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount