e-experts.gr - Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Apple » iPhone X » Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168) » Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)
[057CS22168]

Ç èÞêç Neo Hybrid ôçò Spigen Ý÷åé ìéíéìáëéóôéêÞ ó÷åäßáóç êáé åöáñìüæåé ôÝëåéá óôï iPhone X ðñïóôáôåýïíôÜò ôï áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç! Áðïôåëåßôáé áðü Ýíá åëáóôéêü åóùôåñéêü óôñþìá ìáô èåñìïðëáóôéêÞò ðïëõïõñåèÜíçò (TPU) ãéá íá áðïññïöÜ ôïõò êñáäáóìïýò êáé Ýíá ðåñéìåôñéêü ðëáßóéï óêëçñïý ðïëõáíèñáêéêïý ðëáóôéêïý (PC) ãéá íá ðñïóôáôåýóåé ôï iPhone X áðü ãñáôæïõíéÝò, öèïñÝò, ðôþóåéò Þ ÷ôõðÞìáôá. Ïé ñáâäþóåéò ôçò ðßóù üøçò óáò äßíïõí ãåñü êñÜôçìá ãéá íá ìç ãëõóôñÜåé ôï êéíçôü áðü ôá ÷Ýñéá óáò êáé ôï áõîçìÝíï ÷åßëïò ðåñéìåôñéêÜ ðñïóôáôåýåé ôçí ïèüíç óå ìßá ðôþóç ìå ôçí ìðñïóôéíÞ üøç óôï Ýäáöïò! Óáò åîáóöáëßæåé ðñüóâáóç óôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç & ôçí ðßóù êÜìåñá!

  • Óõìâáôüôçôá: iPhone X
  • ×ñþìá: óêïýñï êüêêéíï (burgundy)

 18.19€ 
:
Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)
Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)
Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)
Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)
OtterBox iPhone X Alpha Glass Screen Protector (77-57161)
OtterBox iPhone X Alpha Glass Screen Protector (77-57161)
24.90€
Buy 1 'OtterBox iPhone X Alpha Glass Screen Protector (77-57161)' now
Spigen iPhone X Neo Hybrid Gunmetal (057CS22165)
Spigen iPhone X Neo Hybrid Gunmetal (057CS22165)
19.29€
Buy 1 'Spigen iPhone X Neo Hybrid Gunmetal (057CS22165)' now
Hofi iPhone X Glass PRO+ Screen Protector (99835644)
Hofi iPhone X Glass PRO+ Screen Protector (99835644)
9.90€
Buy 1 'Hofi iPhone X Glass PRO+ Screen Protector (99835644)' now
Just Wireless USB Car Charger 2.4A White (6306)
Just Wireless USB Car Charger 2.4A White (6306)
9.90€
Buy 1 'Just Wireless USB Car Charger 2.4A White (6306)' now
Spigen
Spigen
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
ÔñéðëÜ èùñáêéóìÝíï êáëþäéï áãùãïý ÷áë ...
: 8.50€


.
/ Spigen iPhone X Neo Hybrid Burgundy (057CS22168)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad