e-experts.gr - Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » LG » G4 » Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516) » Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)
[SGP11516]

Ç èÞêç Rugged Armor ôçò Spigen åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá íá åöáñìüæåé ôÝëåéá óôï LG G4 êáé íá ôï ðñïóôáôåýåé áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç ÷ùñßò íá ðñïóèÝôåé åðéðëÝïí üãêï óôç óõóêåõÞ óáò! ÊáôáóêåõáóìÝíç áðü åýêáìðôç èåñìïðëáóôéêÞ ðïëõïõñåèÜíç (TPU) áðïññïöÜ ôïõò êñáäáóìïýò ìå ôç âïÞèåéá ôçò ôå÷íïëïãßáò Air Cushion, åßíáé åëáóôéêÞ ìå öéíßñéóìá áðü áíèñáêïíÞìáôá, åóùôåñéêÜ êõøåëïåéäÞò ðñïóôáôåýïíôáò ôï LG G4 áðü ãñáôæïõíéÝò, öèïñÝò, ðôþóåéò Þ ÷ôõðÞìáôá. H ðßóù üøç Ý÷åé ìáëáêÞ õöÞ ãéá êáëýôåñï êñÜôçìá êáé Ý÷åé áõîçìÝíï ÷åßëïò ðåñéìåôñéêÜ Ýôóé þóôå íá ðñïóôáôåõôåß ôï êéíçôü óáò óå ìßá ðôþóç ìå ôçí ìðñïóôéíÞ üøç óôï Ýäáöïò! Óáò åîáóöáëßæåé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôá âáóéêÜ ðëÞêôñá, ôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç êáé ôçí ðßóù êÜìåñá êáé Ý÷åé åíóùìáôùìÝíç âÜóç óôÞñéîçò.

  • Óõìâáôüôçôá: LG G4 
  • ×ñþìá: ìáýñï (black)

 

     


 11.09€ 
:
Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)
Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)
Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)
Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)
XQISIT LG G4 Screen Protector AS 3pcs (21674)
XQISIT LG G4 Screen Protector AS 3pcs (21674)
7.50€
Buy 1 'XQISIT LG G4 Screen Protector AS 3pcs (21674)' now
XQISIT LG G4 Screen Protector AG 3pcs (22933)
XQISIT LG G4 Screen Protector AG 3pcs (22933)
7.50€
Buy 1 'XQISIT LG G4 Screen Protector AG 3pcs (22933)' now
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
24.90€
15.89€
Buy 1 'Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)' now
Spigen
Spigen
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
ÔñéðëÜ èùñáêéóìÝíï êáëþäéï áãùãïý ÷áë ...
: 8.50€


.
/ Spigen LG G4 Case Rugged Armor (SGP11516)
ssl seal
Novaware