e-experts.gr - Spigen Nexus 6 Case Ultra Hybrid Crystal Clear (SGP11246)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Google » Nexus 6 » Spigen Nexus 6 Case Ultra Hybrid Crystal Clear (SGP11246) » Spigen Nexus 6 Case Ultra Hybrid Crystal Clear (SGP11246)
[SGP11246]

Ç èÞêç Case Ultra Hybrid ôçò Spigen Ý÷åé ìéíéìáëéóôéêÞ ó÷åäßáóç êáé åöáñìüæåé ôÝëåéá óôï Nexus 6 ðñïóôáôåýïíôÜò ôï áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç! ÊáôáóêåõáóìÝíç ðåñéìåôñéêÜ áðü ìáô èåñìïðëáóôéêÞ ðïëõïõñåèÜíç (TPU) áðïññïöÜ ôïõò êñáäáóìïýò ìå ôç âïÞèåéá ôçò ôå÷íïëïãßáò Air Cushion, åßíáé åëáóôéêÞ êáé åýêáìðôç ðñïóôáôåýïíôáò ôï Nexus 6 áðü ãñáôæïõíéÝò, öèïñÝò, ðôþóåéò Þ ÷ôõðÞìáôá. H ðßóù üøç áðïôåëåßôáé áðü äéáöáíÝò óêëçñü ðëáóôéêü áíáäåéêíýïíôáò ôï ëïãüôõðï ôçò Motorola. Ó÷åäéáóìÝíç ìéíéìáëéóôéêÜ Ý÷åé 0.8mm áõîçìÝíï ÷åßëïò ðåñéìåôñéêÜ Ýôóé þóôå íá ðñïóôáôåõôåß ôï êéíçôü óáò óå ìßá ðôþóç ìå ôçí ìðñïóôéíÞ üøç óôï Ýäáöïò êáé 4 ðïäáñÜêéá óôéò ãùíßåò ôçò ðßóù üøçò ãéá íá õðåñõøþíåôáé ç óõóêåõÞ óáò êáôá 0.5mm áðü ìßá åðéöÜíåéá üôáí ôï ôïðïèåôåßôå ìå ôçí ðßóù üøç! Óáò åîáóöáëßæåé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç & ôçí ðßóù êÜìåñá êáé åðáíáó÷åäéáóìÝíç ðñüóâáóç óôá ðëÞêôñá áõîïìåßùóçò ôçò Ýíôáóçò ôïõ Þ÷ïõ êáé åêêßíçóçò ôçò óõóêåõÞò óáò!

  • Óõìâáôüôçôá: Google Nexus 6 by Motorola
  • ×ñþìá: äéáöáíÝò (crystal clear)

 

    


 16.90€ 
:
Spigen Nexus 6 Case Ultra Hybrid Crystal Clear (SGP11246)
Spigen Nexus 6 Case Ultra Hybrid Crystal Clear (SGP11246)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Spigen Nexus 6 Case Ultra Hybrid Crystal Clear (SGP11246)
XQISIT Nexus 6 Screen Protector AS 3pcs (20226)
XQISIT Nexus 6 Screen Protector AS 3pcs (20226)
7.50€
Buy 1 'XQISIT Nexus 6 Screen Protector AS 3pcs (20226)' now
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
24.90€
15.89€
Buy 1 'Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)' now
Spigen
Spigen
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ Spigen Nexus 6 Case Ultra Hybrid Crystal Clear (SGP11246)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad