e-experts.gr - Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » OnePlus » 2 » Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768) » Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)
[SGP11768]

Ç èÞêç Liquid Crystal ôçò Spigen Ý÷åé ìéíéìáëéóôéêÞ ó÷åäßáóç êáé åöáñìüæåé ôÝëåéá óôï OnePlus 2 ðñïóôáôåýïíôÜò ôï áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç! ÊáôáóêåõáóìÝíç áðü åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò åëáóôéêÞ & åýêáìðôç èåñìïðëáóôéêÞ ðïëõïõñåèÜíç (TPU) áðïññïöÜ ôïõò êñáäáóìïýò ðñïóôáôåýïíôáò ôï OnePlus 2 áðü ãñáôæïõíéÝò, öèïñÝò, ðôþóåéò Þ ÷ôõðÞìáôá. Óáò åîáóöáëßæåé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç & ôçí ðßóù êÜìåñá êáé äéáèÝôåé åðáíáó÷åäéáóìÝíç ðñüóâáóç óôá ðëÞêôñá áõîïìåßùóçò ôçò Ýíôáóçò ôïõ Þ÷ïõ êáé åêêßíçóçò ôçò óõóêåõÞò óáò!

  • Óõìâáôüôçôá: OnePlus 2
  • ×ñþìá: äéáöáíÝò (crystal clear)

 

    


 12.90€ 
:
Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)
Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)
Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)
Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female 15cm (65578)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female 15cm (65578)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female 15cm (65578)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)' now
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
24.90€
15.89€
Buy 1 'Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)' now
Spigen
Spigen
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Spigen OnePlus 2 Case Liquid Crystal (SGP11768)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid