e-experts.gr - Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Samsung » Galaxy Note 5 » Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682) » Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)
[SGP11682]

Ç èÞêç Case Thin Fit ôçò Spigen åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá íá åöáñìüæåé ôÝëåéá óôï Samsung Galaxy Note 5 êáé íá ôï ðñïóôáôåýåé áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç ÷ùñßò íá ðñïóèÝóåé üãêï óôç óõóêåõÞ óáò! ÊáôáóêåõáóìÝíç áðü óêëçñü ðïëõáíèñáêéêü ðëáóôéêü ðñïóôáôåýåé ôï Galaxy Note 5 áðü ãñáôæïõíéÝò, öèïñÝò, ðôþóåéò Þ ÷ôõðÞìáôá. ÅîáéñåôéêÜ ëåðôÞ & åëáöñéÜ ìå áðáëÞ ìáô åðéöÜíåéá, óáò åîáóöáëßæåé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôá âáóéêÜ ðëÞêôñá, ôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç êáé ôçí ðßóù êÜìåñá.

  • Óõìâáôüôçôá: Samsung Galaxy Note 5
  • ×ñþìá: ëåõêü (shimmery white)

 

   


 12.90€ 
:
Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)
Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)
Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)
Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Black (SGP11680)
Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Black (SGP11680)
12.90€
Buy 1 'Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Black (SGP11680)' now
Spigen Samsung Galaxy Note 5 Screen Protector Crystal (SGP11678)
Spigen Samsung Galaxy Note 5 Screen Protector Crystal (SGP11678)
9.90€
Buy 1 'Spigen Samsung Galaxy Note 5 Screen Protector Crystal (SGP11678)' now
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
24.90€
15.89€
Buy 1 'Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)' now
Spigen
Spigen
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 49.90€


.
/ Spigen Samsung Galaxy Note 5 Thin Fit Shimmery White (SGP11682)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad